Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Sosyal Sorumluluk Klübü üyesi öğrencileriyle Imge ve Forum Tiyatrosu Çalışmaları (Ekim 2011-…)/ Image and Forum Theater Workshops with Boğaziçi University Community Service Club Students (October 2011-…)

2011 yılının Ekim ayından itibaren ETM üyelerinden Aylin Vartanyan Dilaver Sosyal Sorumluluk alanında çalışmalarını sürdüren Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle düzenli olarak her hafta buluşup Dışavurumcu Sanat ve Sosyal Dönüşüm atölyeleri ve Augusto Boal’in oyunları ile birlikte Imge ve Forum Tiyatrosu çalışmaları yapıyor. Bu atölyelerin amacı sanat ve oyun alanını açarak öğrencileri güçlendirmek ve hayatlarında karşılaştıkları çıkmazlarla ilgili farkındalıklarını arttırarak kendi çözüm yollarını araştıran bireyler olmalarını sağlamak. Ayrıca “yardım” ve “dönüşüm” kavramlarını sorunsallaştırarak işlemek de bu çalıştayların bir parçası. Bu atölyelerin bir sonraki adımı üniversite öğrencilerinin deneyimlerini birlikte çalışacakları kurumlardaki çocuk ve gençlere aktararak çatışmaları dönüştürme konusunda beraber çalışmalar yapmak.

Üniversite’de okuyan gençlerle Nisan 2013’de yapılan tam günlük bir Ezilenlerin Tiyatrosu çalışmasında en fazla üstünde durulan ve çalışılan konu kadına yönelik şiddet oldu.  Şiddet üç değişik düzlemde ele alındı: aile içi şiddet, toplu taşıma araçlarındaki ve sokaktaki şiddet ve akademik ve “uygar” seviyede yaşanılan dolaylı şiddet.  Dönüşüm yolları ararken seyirci-oyuncuların en zorlandıkları oyun akademik seviyedeki incelikli şiddet konusu oldu.  Bu oyunda canlandırılan kadın akademisyenlerin egemen erkek karakterlerin yanında bulunması dönüşüm olasılığını zorladı.

Kolaylaştırıcı/Faciliator: Aylin Vartanyan

Since October 2011 Aylin Vartanyan Dilaver, a member of the TOP Center, Turkey has been conducting a series of workshops with students who do voluntary work in the Community Service Club.  In these workshops she tries to merge The Expressive Arts approach for social transformation with Augusto Boal’s Image and Forum Theater approach. The aim of these workshops is to empower students through the space opened up by play and art, raise their awareness about the challenges they encounter in their lives and help them become individuals who can find solutions or look for possibilities when faced with a challenge.  Problematizing and processing the notions of “help” and “transformation” also constitute a considerable part of these workshops. The further step of these workshops is for the students to carry their experience to the children and youth in the communities they are working with and become a facilitator in their journey of transforming the conflicts they are facing in their lives. 

The main theme in a one-day workshop organized with the university students in April 2013 turned out to be sexually oriented violence towards women.  This violence has been addressed in three different contexts: violence against women in the family, violence against women in the public transportation system and public space and indirect violence at the “civilized” academic level. The spectactors were most challenged by the last play when they looked for possibilities for breaking the subtle verbal violence at the academic level.  The fact that the female characters in academia as staged in this last play supported the dominant male characters challenged the possibility of a transformation.

Advertisements

Ermenistan’ın Gümrü şehrinde Ezilenlerin Tiyatrosu Atölyesi (Mayıs 2013)/ Theater of the Oppressed Workshop in Gyumri, Armenia (May 2013)

Adsız2

Mayıs 2013’de Ermenistan’ın Gümrü şehrinde dört günlük Ezilenlerin Tiyatrosu çalıştayları yapıldı.  Bu çalıştaylarda Türkiye’den 20, Gümrü, Ermenistan’dan 15 kişi olmak üzere yaşları 18-29 arasında değişen 35 katılımcı vardı.  Bu gençlerden bazıları daha evvel Türkiye’de gerçekleşen bir çalıştayda karşılaşmışlardı. Arzuları tekrar biraraya gelip kendilerine geçmiş kuşaklardan aktarılan önyargı ve ötekileştirme ile yüklenmiş hikayeleri Boal’in tiyatro yaklaşımı üzerinden paylasmak ve  güvenli bir ortamda işlemekti. Ortak bir sanat ve kültür yaklaşımına sahip bu iki halkı temsil eden gençlerden oluşan grup Augusto Boal’in imge ve forum tiyatrosu çalışmaları üzerinden ortak bir geleceği hayal edebilmenin yollarını aramak üzere yanyana geldiler. Bu çalıştayların amacı katılımcıların Boal’in tiyatro çalışmaları üzerinden konuşabilecekleri, paylaşabilecekleri, kendilerini ve yaşadıkları toplumu dönüştürmek için yeni olasılıklar keşfedebilecekleri yeni bir dil yapılandırmaktı.

Çalıştayın sonunda ortaya çıkan forum oyunları genel bir başlık altında toplanacak olursa sınırlar ve kavuşamama üzerineydi.  İlk oyun kocası tarafından terkedilmiş bebek sahibi bir kadının mahalle baskısı yüzünden toplumdan dışlanması ve sevgilisine kavuşamaması konusunu işledi.  Diğer oyunda biri Ermenistan’dan diğeri Türkiye’den iki gencin ilişkilerinin arasına sınırın girmesi ve beraber bir hayat kurma hayallerinin sonlandırılması canlandırıldı. Son forum oynunu ise ülkesinde yaşadığı ekonomik zorluklar yüzünden genç bir kadının ailesini geride bırakıp Türkiye’de çalışmak zorunda kalması ve çalışma otamında karşılaştığı baskılar üzerine odaklandı.  İmge tiyatrosu çalışmalarında kadına yönelik şiddet ve görünür ve görünmez sınırlar konuları işlendi.  Çalışmanın sonunda tiyatro, müzik ve dans ortak bir dil olarak öne çıktı.

Kolaylaştırıcı/ Faciliator: Aylin Vartanyan

In May 2013 a four-day workshop in the city of Gyumri, Armenia was organized.  In these series of workshops there were 20 participants from Turkey and 15 participants from Armenia between the ages 18-29. Some of the participants have previously met in a workshop organized by a youth organization in Turkey and they wanted to come together again to work through and problematize the narratives of prejudice and otherification that are handed down form one generation to the other in a safe space through Augusto Boal’s theater of the oppressed work. Sharing a common artistic and cultural background the two groups were also hoping to be able to imagine a common future together through Boal’s work. The participants were also expecting to create and acquire a new language during these workshops through which they could get into a healthy dialogue and find ways to transform their realities in their communities.  

The main theme that emerged at the end of the workshops through the forum pieces could be summoned under the title of borders and impossible unions. The first forum play addressed the tragedy of a woman with a baby who was abandoned by her husband and could not get together with her loved one because of social pressure. The other play was concerned about the impossible love between an Armenian woman and Turkish man because of the closed border between two countries and the rupture of their future dreams.  The last forum play dealt with the tough decision a young Armenian woman had to take to leave her country and her family behind in order to work in Turkey.  The Image theater examples addressed sexually oriented violence and the theme of visible and invisible of borders.

At the end of the workshop, theater, music and dance emerged as a common theme.

Peru’da TAE Dışavurumcu Sanat Terapileri Enstitüsü’nde Boal’in İmge ve Forum Tiyatrosu’na Giriş Atölyesi (Ekim 2012)/ Introduction to Boal’s Image and Forum Theater at TAE Institute in Peru (October 2012)

TAE Peru Latin Amerika’da Dışavurumcu Sanat Terapileri çalışmalarını uygulayan ve sertifika veren bir kurum (). ETM üyelerinden Aylin Vartanyan Dilaver 2012 yılının Ekim ayında kurumdaki eğitmenlerle, öğrencilerle ve kurumun beraber çalıştığı sosyal sorumluluk çalışanlarıyla üç ayrı eğitim yapmak üzere Lima’ya davet edildi.  Dışavurumcu Sanat Terapisi felsefesi Augusto Boal’in Ezilenler’in Estetiği yaklaşımına oldukça yakın, sanatlararası metodları kullanan ve katılımcının sanatsal becerilerinin yanında estetik duyarlılığını öne çıkaran bir alan.

Yapılan beş günlük yoğun çalışmanın sonunda öne çıkan imge ve forum tiyatrosu oyunları Peru’da Quechua kökenli kişilere karşı yapılan ayrımcılık,  kadına ve LGBTT bireylere yönelik şiddet ve eğitim sisteminde akran zorbalığı oldu. Ayrımcılık ve zorbalık konularını işlerken katılımcılarla üzerinde durulan en önemli iki konu Boal’in “horizontalidad-yataylık” ve “metaxis-iki aradalık” kavramları oldu.

Herhangi bir ezen-ezilen karşılaşmasını dönüştürmek için olasılıkları  araştırırken arzu edilecek dönüşümün ezen-ezilen ikili muhalefetinin yer değiştirmesi değil eşitler ilişkisine ulaşmak  olduğu imge ve forum tiyatrosu yoluyla çalıştay boyunca deneyimlendi.

AdsızMetakxis kavramı üzerinden de Boal’in çalışmalarında bahsettiği “değişimin provası” ilkesi konuşuldu ve her katılımcının bu ara alanda (sahnede, atölye alanında, “laboratuvarda”) kendi dönüşüm imgelerini yaratabilmelerinin dönüşümün başlangıcı olduğu vurgulandı.

Kolaylaştırıcı/Faciliator: Aylin Vartanyan

  

TAE Peru is a certified educational institution in Latin America that concentrates on Expressive Arts Therapies.  In October 2012, one of the members of the TOP Center Turkey , Aylin Vartanyan Dialver, was invited to Lima to give a series of workshops to the TAE educators, students and a group of social workers that the institution collaborates with.  The philosophy of Expressive Arts Therapy is quite close to Augusto Boal’s Aesthetics of the Oppressed and it uses an intermodal approach that underlines “low skill-high sensitivity” approach.

After five days of intensive work, the image and forum pieces that emerged concentrated on three main topics: direct and indirect violence towards Quechuan people, violence against women and LGBTT individuals and bullying in schools.  While addressing the themes of differentiation and violence the group tried to emphasize the two concepts introduced by Boal: “horizontalidad-horizontality” and “metaxis- liminality”.

In any encounter of the oppressed with the oppressor the spectactors look for possibilities to transform this unbalanced existence.  Boal emphasizes that one should strive to achieve a horizontal position as the ideal position where the oppressor and oppressed reach a dialogue rather than change their previous positions.  Through the concept of metaxis we discussed and experienced Boal’s notion of theater being “rehearsal for change” and underlined the power of visualizing and creating one’s own image of transformation in the in-between space (stage, workshop space, “lab”).